วันนี้ทีมเจ้าหน้าที่อบต.วาริชภูมิได้รับมอบหมายจากท่านปลัดอบต.วาริขภูมิเปิดอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านภูแฉะและโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรบ้านห้วยบาง ม.4

Share:

Author: admin