ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและขอ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและขอ(1)
ข้อ 34 (ITA)ปี65(นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล)

ประกาศ อบต.วาริชภูมิ เรื่องนโยบายไม่รับขอ

O๓๔ประกาศแสงดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโ

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
Share: