ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 34 (ITA)ปี65(นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล)
ประกาศ อบต.วาริชภูมิ เรื่องนโยบายไม่รับขอ

O๓๔ประกาศแสงดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโ

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
Share: