ติดต่อเรา

ที่อยู่: หมู่13 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
Tel. 042973769 ต่อ 101 สานักปลัด
102 ป้อมยาม แจ้งเหตุ
103 ผอ.กองคลัง
104 กองคลัง
105 กองช่าง,กองสวัสดิการฯ,กองการศึกษาฯ
106 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
107 กองการเกษตร
Fax : 42973769 ต่อ 108
e-mail : 647064@dla.go.th
saraban@warichaphum.go.th
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ