Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายกยงค์ชาย ภูอ่าง นายกอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการIQ และ EQ เด็กป.1 และ นายปัญญา มาดี ประธานสภาอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะ เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ที่ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ค่ะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้นายกยงค์ชาย ภูอ่าง พร้อมคณะร่วมเปิดอบรมโครงการคุณธรรมพัฒนาชีวิตห่างไกลยาเสพติดของโรงเรียนบ้านหนองแวง งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาริชภูมิ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

มอบเงินฌาปนกิจศพโครงการธนาคารขยะ ส.ค.63-ก.ย.63

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563 บ้านดงน้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563

Continue Reading...