ศูนย์วัฒนธรรมภูไท

ความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล

เมื่อปี 2547 ท่านชยาวุธ  จันทร นายอำเภอวาริชภูมิได้ประชุมร่วมกันกับ พี่น้องชาวบ้านธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุศรีมงคล ท่านนายอำเภอชยาวุธ  จันทร ได้ของบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อ

  1. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล
  2. ก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง
  3. ปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีต และทำถนน รอบๆ องค์พระธาตุศรีมงคล

โดยก่อสร้างเมื่อปี 2548–2549 และเปิดศูนย์วัฒนธรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550 โดยท่านวิรัช  พ่วงทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในตอนนั้น และร่วมด้วยท่านธรรมศักดิ์  รัตนภัญญา นายอำเภอวาริชภูมิในตอนนั้น

     โดยในศูนย์วัฒนธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล มีการจัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าภูไท ทั้งการแต่งกาย การดำรงชีวิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมภูไทให้ดำรงไว้สืบไป

Share: