Posted in ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายกยงค์ชาย ภูอ่าง นายกอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการIQ และ EQ เด็กป.1 และ นายปัญญา มาดี ประธานสภาอบต.วาริชภูมิ พร้อมคณะ เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ที่ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ค่ะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยนังชีพ ในปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้นายกยงค์ชาย ภูอ่าง พร้อมคณะร่วมเปิดอบรมโครงการคุณธรรมพัฒนาชีวิตห่างไกลยาเสพติดของโรงเรียนบ้านหนองแวง งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...