วันที่ 11 สิงหาคม 2564 อบต.วาริชภูมิ ขอขอบพระคุณท่านผู้มาบริจาคสิ่งของและปัจจัยให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลวาริชภูมิ

วันที่ 11. สิงหาคม 2564. อบต.วาริชภูมิ ขอขอบพระคุณท่านผู้มาบริจาคสิ่งของและปัจจัยให้แก่ศูนย์พักคอยตำบล
วาริชภูมิ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. อาจารย์โกวิทย์ วิเศษสา เตียงและที่นอน จำนวน 10 เตียง
2.อาจารย์อโนมา ไตรยขันธ์ เตียงนอน 2 หลัง
3.ร้านเพื่อนแท้สปอร์ต สว่างแดนดิน เตียงนอน 1 หลัง
4.คุณอดิศร ใกล้ฝน. เตียงนอน 2 หลัง
5.กำนันครรชิต อัคนิจ เตียงนอน 2 หลัง
5.คุณนงนุช ใกล้ฝน เตียงนอน 1 หลัง
6.คุณเจด็จ พรหมดีราช ผอ.รร.อนุบาลวาริชภูมิ น้ำดื่ม 20 โหล
7.ร้านวาริชน้ำดื่ม 10 โหล
8.ร้านน้ำดื่มแสนใส บ.หนองหลักช้าง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน น้ำดื่ม 20 โหล
9.สจ.ชิตพล อำเภอส่องดาว. เงิน 1500 บาท
ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญตลอดไป

Share:

Author: admin