อบต.วาริชภูมิมอบน้ำดื่มให้กับรพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวโควิด ศูนย์พักคอยตำบลวาริชภูมิ(ศาลาเอนกประสงค์บ้านตาดโพนไผ่)

Share:

Author: admin