นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยมีรองนายกปัญญา มาดี รองนายกศรทอง โพธิ์ชัย เลขานายกนางรุ่งทอง เจริญชัย ผอ.รพ.สตอัญญาพร เกตุเพชร ผอ.จุฑามาส อาจทุมมา ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกุดตะกาบ ม5 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: