นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมโดยมีรองนายกปัญญา มาดี เลขารุ่งทอง เจริญชัย ผอ.จุฑามาส อาจทุมมา ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา อสม.และชาวบ้านร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดเวฬุวันบ้านตาดโพนไผ่ ม.18สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: