ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านโพนไผ่หมู่ที่ 10 (ถนนสายย้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 -บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 )โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร 32
Share: