วันที่10 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลวาริชภูมิร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านโพนไผ่

Share: