โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาริชภูมิ วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

Share:

Author: admin