วันที่ 8 มกราคม 2567 นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทุกคนถือปฏิบัติไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ

Share: