การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

2.แผนอัตรากำลังวาริชภูมิ(1-19)(54-56)

3.ตัวแผนข้อ 8( หน้า20-35)

4.ข้อ 8 (หน้า 36-37) ข้อ 9 (38-40)

5.แผนภูมิโครงสร้างแนบท้ายประกาศ(42-50 )

6. ข้อ 11 (51-53)

7.ประกาศกำหนดตำแหน่ง(57-59)

8.ประกาศโครงสร้าง(60-64)

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 – 2563 อบต.

แผนพัฒนาบุคลากร2563

Share:

Author: admin