นายยงค์ชาย ภูอ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BENUMBERโดยมีรองนายกปัญญา มาดี ผอ.จุฑามาส อาจทุมมา ผอ.นัยนา สัพโสผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา อสม.และชาวบ้านร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงสีชมพูสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: