ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยนังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Share: