Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยนังชีพ ในปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หนองบัว บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ…

Continue Reading...