Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประซาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนต เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดพื้นที่และจัดทำป้ายสวมหมวกนิรภัย

กุดตะกาบ บ้านเหล่า ขอนขว้…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคส์ของทางราชการ

Continue Reading...