Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับการบำบัดน้ำเสีย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแลพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ช่วงเช้าที่บ้านห้วยบาง ม.4,14 ทางปศุสัตว์อำเภอ มีบริการทำหมัน สุนัขและแมว ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาทำได้

Continue Reading...