Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การชำระภาษีประจำปี 2566

สอบถามเกี่ยวกับภาษีร้านค้าและภาษีป้ายชำระได้ช่วงไหนค่ะ

ภาษีป้ายไม่เกินเดือนมีนาคม 2566 ส่วนภาษีร้านค้าไม่เกินเดือนมิถุนาย 2566 ค่ะ