แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดเทอม ยูเอชที UHT ประจำเดือนตุลาคม 2565 22/09/2022
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 21/09/2022
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตตำบลวาริชภูมิ จำนวน ๑ โครงการ(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 06/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายบ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13-บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10) 05/09/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 16 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 02/09/2022
โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝ่ายน้ำล้นและฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต) จำนวน 1 โครงการ 25/08/2022
โครงการคลองสวย น้ำใส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24/08/2022
โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้นและฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต) จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..2565) 22/08/2022
โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 22/08/2022
โครงการเสริมผผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 19/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( ม. 3 , ม. 13 , ม. 20 ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 19/08/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 09/08/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ และโครงการลงหินลูกรังภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 05/08/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 26/07/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 25/07/2022
โครงการวางท่อกลม คสล. จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี พ.ศ.2564) 21/07/2022
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ ต่อจากงบประมาณปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ 21/07/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 21/07/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 01/07/2022
อาหารเสริม(นมพาสเจอร์ไรส์) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 27/06/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน (ประจำเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน(ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) ปฏิบัติงานประจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาคนงานประจำรถดับเพลิง (นายอภิวัฒน์ ราชคำ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นางมุกดา ไวกล้า)ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นายกิตติพงษ์ แสนภูมี)ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นายแคนมงคล ไชยนุ)ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นายนราธิป นามเดช)ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานทั่วไป (นายวรวิทย์ เรืองศรีมั่น)ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานประจำรถดับเพลิง (นายกิตติ โคตรหลง)ตามโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการ(ต่อเนื่อง)คนงานประจำรถดับเพลิง (นายวัชชิรา คำปัง)ตามโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่