แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 24/02/2021
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 6โครงการ 19/02/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 09/02/2021
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 28/01/2021
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนางรักษา นามโคตร -ลานยางนางวาสนา ยางธิสาร) และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์สมศักดิ์ เหมะธุลิน) รวมจำนวน 2 โครงการ 27/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 25/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21/01/2021
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) จำนวน 10 โครงการ 20/01/2021
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) จำนวน 10 โครงการ 19/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 13/01/2021
โครงการเงินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ(รายจ่ายค้างจ่าย) 08/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 04/01/2021
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 28/12/2020
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(รายจ่ายค้างจ่าย) 09/12/2020
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 30/11/2020
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนางประทิน นามโคตร) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) 16/11/2020
โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สาย(รายจ่ายค้างจ่าย) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 06/11/2020
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 10 โครงการ และโครงการถมดินใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวม 11 โครงการ งบประมาณประจำปี 2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) 28/10/2020
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 28/10/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 6โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
จ้างการจัดทำเอกสารประกกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด อบต.สัญจรพบประชาชน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด อบต.สัญจรพบปประชาชน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านห้วยบาง-วาริชภูมิ) งบรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนางรักษา นามโคตร -ลานยางนางวาสนา ยางธิสาร) และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์สมศักดิ์ เหมะธุลิน) รวมจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
จ้างเหมาทำกระทง และตกแต่งขบวนแห่ 3 ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2020
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างเหมาบริการตามโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายจ่ายค้างจ่าย) จำนวน ๑๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2020
ซื้อถ่านไฟฉาย และน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่