แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10/04/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 21/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 15/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ,บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวาริชภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,710.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,840.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ( Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole ) จำนวน 45 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 15/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ , โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการและโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/03/2024
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 08/03/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ช่่วงปิดภาคเรียน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 07/03/2024
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 06/03/2024
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๘ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์หนองคำลี้)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 04/03/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๒ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/02/2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09/02/2024
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (ต่อจากเดิม) บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 09/02/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๓ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 08/02/2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 08/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 26/01/2024
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีิวิต) บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ลำห้วยเหล็กไฟตอนบน บริเวณนานายจำรัส อินอุ่นโชติ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15/01/2024
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15/01/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าวลงหนองแบน) ตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน ( ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. , ถนนลาดยาง ,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการลงหินลูกรังบริเวณโรงปุ๋ยและบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ บ้านดงสีชมภุ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อทรายอะเบทและ น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างโครงการคลองสวย น้ำใส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ,โครงการซ่อมแซมถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) จำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างบันไดลงหนองเม็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ซื้อเครื่องเสียง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 และซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.2040 ถนนสายบ้านธาตุ-กุดตะกาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายคลองชลประทาน-หนองกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหมายเลขครุภัณฑ์ อบต.ว.416-66-0449 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2024
จ้างโครงการต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยบาง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (จุดฝายน้ำล้นวังสิม) และซ่อมแซมคันคูลำห้วยเหล็กไฟ บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (จุดบริเวณนานางวิภาดา คุณาธรประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้า) เลขครุภัณฑ์ 006-56-0001 ทะเบียน บน 81-4757 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างเหมาจัดทำเอกสารอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้ำเค็ม บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนน 1 สายบ้านกุดพร้าว หมู่ที่7 - ทางโค้งบ้านกุดตะกาบหมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) นางมุกดา ไวกล้า คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)ในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ กองคลัง ตามโครงการจ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน (แม่บ้าน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววงศ์ตะวรรณ ยางธิสาร) ปฏิบัติงานปะจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววิลาวัลย์ เฉิดจินดา) ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอนุสรา เจริญไชย) ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางอุไรวรรณ บุญรักษา) ปฏิบัติงานปะจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอภิวัฒน์ ราชคำ) ปฏิบัติงานประจำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอัฐพล อุระแสง) ปฏิบัติงานประจำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประดับไฟแสงสี และไฟส่องสว่าง พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)พนักงานประจำรถดับเพลิง(นายอาธร เงินพรัก) ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่