แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 โครงการ 17/06/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 3 โครงการ และโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 16/06/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ และโครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 13/06/2022
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 13/06/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างลาน คสล.จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 09/06/2022
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์ ม.7-ม.5,ม.10-ม.19,ม.9-ม.14 และ ม.11-ม.7 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 08/06/2022
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 07/06/2022
อาหารเสริม(นม) UHTของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 30/05/2022
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 30/05/2022
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 11/05/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 05/05/2022
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัลติกล์,ถนนลูกรัง ในเขตตำบลวาริชภูมิ หมู่ที่ 3,4,5,7,10,11,13,17,18,20 29/04/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 28/04/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 20/04/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 20/04/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 31/03/2022
อาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียน ประจำเดือนเมษายน -15 พฤษภาคม 2565 29/03/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 14/03/2022
โครงการก่อสร้้างโรงจอดรถภายใน อบต.วาริชภูมิ จำนวน ๑ โครงการ , โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ศาลาปู่ตา) จำนวน ๑ โครงการ และโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.วาริชภูมิ (ห้องกองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 10/03/2022
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 25/02/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ และโครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 3 โครงการ และโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างลาน คสล.จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์ ม.7-ม.5,ม.10-ม.19,ม.9-ม.14 และ ม.11-ม.7 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9595 สกลนคร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHTของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายวรวิทย์ เรืองศรีมั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
จ้างเหมาทำกระทง และตกแต่งขบวนแห่ 3 ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่