แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน 17/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด(CCTV) ของสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08/09/2021
อาหารเสริม(นม) UHT ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ และเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน 27/08/2021
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 26/08/2021
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายไปป่าช้า) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายไปสำนักสงฆ์ชัยมงคล) 18/08/2021
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 17 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 11/08/2021
โครงการขุดร่องระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ และโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 10/08/2021
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ โครงการ (หมู่ที่ ๗-๕ หมู่ที่ ๑๐-๑๙ ,๙-๑๔ และหมู่ที่ ๑๑-๗ ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 09/08/2021
อาหารเสริม(นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ และเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน 27/07/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนเพื่อการเกษตรไปทางลำห้วยเหล็กไฟ) บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายนานายพล จันทร์พาณิชย์) จำนวน 2 โครงการ 12/07/2021
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 30/06/2021
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 28/06/2021
อาหารเสริม(นม ยูเอชที UHT) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 11/06/2021
อาหารเสริม(นมพาสเจอร์ไรส์) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 11/06/2021
อาหารเสริม(นม) UHT โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 07/06/2021
โครงการคลองสวยน้ำใส (โครงการขุดลอกหนองอียอย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 04/06/2021
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายใน อบต.วาริชภูมิ (ห้องเก็บเอกสารเก่า) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 04/06/2021
โครงการวางท่อกลม คสล. จำนวน 1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย)และโครงการวางท่อกลม คสล. จำนวน 4 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564. 28/05/2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 27/05/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 21/05/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (จุดนานายแพงศรี) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ของ สำนักปลัด อบต.วาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ งานป้องกัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนน สายบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7- ทางโค้งบ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สน 80 - 9340 สกลนคร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
จ้างเหมาทำกระทง และตกแต่งขบวนแห่ 3 ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2020
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างเหมาบริการตามโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่