แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) 01/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ และโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 31/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 19/01/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) 19/01/2023
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการและโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17/01/2023
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 รายจ่ายค้างจ่าย 11/01/2023
อาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 29/12/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการและโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (รายจ่ายค้างจ่าย) 30/11/2022
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ (กลุ่มที่ 2) (รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 29/11/2022
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างบ้าน อ.นิสัย เหมะธุลิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕(รายจ่ายค้างจ่าย) 28/11/2022
โครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน ๒ โครงการและโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (รายจ่ายค้างจ่าย) 28/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 24/11/2022
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง 23/11/2022
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านห้วยบาง-บ้านหนองแวง) รายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 23/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายคลองชลประทาน-หนองกกโพธิ์ 23/11/2022
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.2040 ถนนสายบ้านธาตุ-กุดตะกาบ 23/11/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ และโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (รายจ่ายค้างจ่าย) 18/11/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน ๑ โครงการ และโครงการวางท่อระบาย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (รายจ่ายค้างจ่าย) 18/11/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 11 โครงการ (รายจ่ายค้างจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565 08/11/2022
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ(Submersible Pump) พร้อมอุปกรณ์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (รายจ่ายค้างจ่าย) 02/11/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ และโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ และโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการและโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเวทีกลางแจ้ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗๔ - ๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 รายจ่ายค้างจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5516 สกลนคร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ของรางวัลในซุ้มกิจกรรม จำนวน ๗ ซุ้ม และของรางวัลในการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน จำนวน ๘ ศูนย์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 11/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและนันทนาการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) แม่บ้าน (นางวารี เรืองศรีมั่น) ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) คนงานทั่วไป(นางมุกดา ไวกล้า) ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 ตามโครงการจ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) แม่บ้าน (นางวิไลวรรณ มหาโคตร) ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 (นายอภิวัฒน์ ราชคำ)ปฏิบัติงานประจำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช)ปฏิบัติงานประจำ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)พนักงานประจำรถดับเพลิง(นายอาธร เงินพรัก) ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่