แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.วาริชภูมิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รายจ่ายค้างจ่าย) 20/01/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รายจ่ายค้างจ่าย) 14/01/2022
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มกราคม 2565 30/12/2021
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (รายจ่ายค้างจ่าย) จำนวน 3 โครงการ 23/12/2021
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (รายจ่ายค้างจ่าย) 14/12/2021
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 29/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 - โคกสนุก) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 22/11/2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายข้างบ้านครูยูร - ครูปาน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (รายจ่ายค้างจ่าย) 09/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายบ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 - บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13) 08/11/2021
อาหารเสริม(นม) UHT ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 08/11/2021
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในเขตตำบลวาริชภูมิ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (รายจ่ายค้างจ่าย) 28/10/2021
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที UHT ประจำเดือนตุลาคม 2564 07/10/2021
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว,หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 30/09/2021
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน 17/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด(CCTV) ของสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08/09/2021
อาหารเสริม(นม) UHT ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ และเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน 27/08/2021
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 26/08/2021
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายไปป่าช้า) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายไปสำนักสงฆ์ชัยมงคล) 18/08/2021
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 17 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 11/08/2021
โครงการขุดร่องระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ และโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 10/08/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 - โคกสนุก) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 07/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล 04/01/2022
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตามโครงการซ่อมแซม บำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพื่อบริการประชาชน (นายชัยชนะ สังฆะมณี) จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป(นางวิไลวรรณ มหาโคตร) จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน จำนวน 3 เดือน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายกิตติ โคตรหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหงาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอาธร เงินพรัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอภิวัฒน์ ราชคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ จำนวน 3 เดือน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นายไชยยา นามนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
จ้างเหมาทำกระทง และตกแต่งขบวนแห่ 3 ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2020
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่