แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลวาริชภูมิ 22/09/2023
อาหารเสริม(นม) UHT. ช่่วงปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2566 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15/09/2023
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน 14/09/2023
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ และโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 19/07/2023
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 17/07/2023
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 27/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าวลงหนองแบน) ตำบลวาริชภูมิ 22/06/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 31/05/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566) 29/05/2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 29/05/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 23/05/2023
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. , ถนนลาดยาง ,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ 18/05/2023
โครงการลงหินลูกรังบริเวณโรงปุ๋ยและบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ บ้านดงสีชมภุ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 12/05/2023
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 12/05/2023
อาหารเสริม(นม) UHT ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 11/05/2023
โครงการคลองสวย น้ำใส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 11/05/2023
โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ,โครงการซ่อมแซมถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) 03/05/2023
โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) จำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างบันไดลงหนองเม็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 03/05/2023
โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) 21/04/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 12/04/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าวลงหนองแบน) ตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน ( ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. , ถนนลาดยาง ,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการลงหินลูกรังบริเวณโรงปุ๋ยและบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ บ้านดงสีชมภุ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อทรายอะเบทและ น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างโครงการคลองสวย น้ำใส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ,โครงการซ่อมแซมถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) จำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างบันไดลงหนองเม็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ซื้อเครื่องเสียง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 และซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.2040 ถนนสายบ้านธาตุ-กุดตะกาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายคลองชลประทาน-หนองกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตบดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน บน 81-2364 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด (ห้องกิจการสภา,ห้องคณะผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT. ช่่วงปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2566 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.วาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำรูปตัวยูบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ฝั่งตรงข้ามโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์(ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0018 กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั๊มโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมอุปกรณ์ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)พนักงานประจำรถดับเพลิง(นายอาธร เงินพรัก) ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายนราธิป นามเดช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2021
ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ , ๑๕ , ๑๕ , ๑๘ จำนวน ๔ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่