แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 2 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 09/07/2024
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ และโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์เด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ ๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 09/07/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 26/06/2024
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 25/06/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14/06/2024
อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 09/05/2024
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสำนักงาน อบต.วาริชภูมิ จำนวน ๒ โครงการ 26/04/2024
โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10/04/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 21/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 15/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ,บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวาริชภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,710.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,840.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ( Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole ) จำนวน 45 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 15/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ , โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการและโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/03/2024
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 08/03/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ช่่วงปิดภาคเรียน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 07/03/2024
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 06/03/2024
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๘ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์หนองคำลี้)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 04/03/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๒ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/02/2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/02/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ,บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวาริชภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
จ้างโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้านกุดพร้าวลงหนองแบน) ตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำสำนักงาน ( ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. , ถนนลาดยาง ,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการลงหินลูกรังบริเวณโรงปุ๋ยและบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ บ้านดงสีชมภุ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อทรายอะเบทและ น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างโครงการคลองสวย น้ำใส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ,โครงการซ่อมแซมถนนถมดิน จำนวน 1 โครงการและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) จำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างบันไดลงหนองเม็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ,บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวาริชภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.2040 ถนนสายบ้านธาตุ-กุดตะกาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ ,บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลวาริชภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.2040 ถนนสายบ้านธาตุ-กุดตะกาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ถนนสายคลองชลประทาน-หนองกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,132.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ อบต.ว.25/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 โครงการ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ภายใน อบต.วาริชภูมิ 1 โครงการ รวมจำนวน 10 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นางสาวสินไชยา ตาสว่าง) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ (นายบุญเทียน สายเนตร) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และจัดตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 2 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
จ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑ และโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์เด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ ๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 3 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามลำห้วย จำนวน ๓ โครงการ , ซ่อมแซมร่องระบายน้ำอุดตัน จำนวน ๑ โครงการ และซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงศรีชมภู ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเเวง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววงศ์ตะวรรณ ยางธิสาร) ปฏิบัติงานประจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประดับไฟแสงสี และไฟส่องสว่าง พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการ(บุคคลธรรมดา)พนักงานประจำรถดับเพลิง(นายอาธร เงินพรัก) ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางสาวผ่องศรี ตุตะเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายไชยา นามนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ต่อเนื่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดพระธาตุศรีมงคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง(บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นางมุกดา ไวกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (นายอัฐพล อุระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่