Posted in ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ประจำไตรมาส 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปาใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่ที่ 10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ระยะ 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้าน ระยะ 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถดับเพลิง ระยะ 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้่างศาลาอเนกประสงค์ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงหินลูกรัง จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนนดินใหม่พร้อมวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...